На една земя под едно небе

На една земя под едно небе
 • Заглавие:

  На една земя, под едно небе

 • Автор:

  Донка Съботинова

 • Издателство:

  Стено

 • Година на издаване:

  Варна, 2009

Донка Съботинова, На една земя под едно небе. Празници и обичаи на българи, ярменци, руси старообрядци, турци и цигани/рома, Изд. Къща Стено. Варна, 2009, 400 стр.

Книгата представлява цялостно теренно изследване на регионалната традиционна култура на населението на повече от 30 селища в Силистренско през 20-ти и началото на 21 век. Д. Съботинова описва календарните и трудовите обичаи, както и мирогледа и храната на българите , арменците, русите- старообрядци, турците и циганите, които живеят в този район на българската етническа територия като старо местно население или са се заселили в различни селища в резултат на икономическа или политическа миграция. Теренният материал, събиран от Д. Съботинова в продължение на повече от 40 години, както и писмениге и архивни източници, включени в проучването, показват сложната демографска картина на населението, както и цялостната картина на изследваните обичаи и обреди. Читателя ще бъде впечатлен от устойчивостта на етническите, религиозни и локални спецефики на календара на изследваните общности, както и от видимите процеси на взаимовлияния в резултат на продължително взаимно опознаване и съжителство.
Тази книга преодолява етноцентризма в изучаването на регионалната култура у нас и на Балканите.

София, 21. 03. 2016
доц. д-р Таня Бонева